Svensk Förening för Radioekologi- SFREK

Aktuellt i föreningen

Här listas vad som händer, klicka på länken eller nedpilen till höger om texten. Du kan se äldre nyheter på sidan Nyheter

Dessutom skickas nyheter ut och listas på Forum sidan. I övrig kan du navigera runt i vänstermenyn.

Webinarium 3 maj : Vad händer nu? SKBs fortsatta arbete efter regeringsbeslutet - now in english and with link 2022-05-02

Denna gång den 3 maj kl 10-11 (Teams)

presenterar


The seminar will be in english


Dr Eva Andersson, enhetschef forskning och säkerhet efter förslutning

Dr Ulrik Kautsky, forskningskoordinator för ytekosystem


What will happen now? Continued work at SKB after the decision from the government

with some examples from R&D and safety analysis

Vad händer nu? SKBs fortsatta arbete efter regeringsbeslutet

  • Med exempel från forskning och säkerhetsanalys

Wellcome

Styrelsen SFREK


Please register to webinar@radioekologi.se to enable quick login

The teams link will be open 10 minutes before start to enable login

the login link will appear here the day it starts.Årsmöte den 26 april 2022 2022-04-19

Svensk Förening för Radioekologi inbjuder till årsmöte


Mötet hålls på ESS (Partikelgatan 2 Lund) 26 april klockan 11.00.

Deltagande kan även ske online. Anslut till mötet via länken:

https://lu-se.zoom.us/j/69058042347

Schema:

11:00 Årsmöte

11:45 Diskussion kring civila mätningar

12:30 Lunch

13:30-ca 15.30 Rundvandring på anläggningen


Meddela mig gärna om ni ämnar delta på plats. arsmote@radioekologi.se


Med vänliga hälsningar,

Mattias Jönsson


Dagordning

1. Öppnande av mötet

2. Val av ordförande och anmälan av sekreterare för årsmötet

3. Val av justeringsperson för årsmötet

4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

5. Godkännande av dagordning för mötet

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

7. Revisorns berättelse

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021

9. Val av styrelseledamöter på 2 år

10. Styrelsen konstituerar sig

11. Val av revisor

12. Val av valberedning

13. Presentation av verksamhetsplan för 2022

14. Övriga frågor

15. Mötet avslutas


Vi har bytt layout på hemsidan 2021-08-28

Eftersom google tvingar oss att konvertera till Nya google sites har vi nu varit tvungna att göra en ny layout. Nya sites har inte samma möjligheter som gamla sites, men det finns å andra sidan nya funktioner, Vi lär oss sakta hur man kommer runt eller hitta på alternativa sätt att visa informationen. Tips coh goda råd emotses tacksamt