Stadgar

Stadgar antagna den 26 april 2001.

Reviderade 29 april 2003, 15 mars 2005 samt 10 april 2018  (finns som fil här)

 

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR RADIOEKOLOGI

 

SYFTE

1§. Svensk Förening för Radioekologi är en fristående ideell sammanslutning som vill verka för ökad spridning av kunskap om ämnet radioekologi. Före-ningens medlemmar skall utgöra ett kontaktnät för dem som arbetar med och har intresse för radioekologiska frågor.

Föreningens mål är att:

- främja forskning samt nationellt och internationellt samarbete inom radioe-kologi och närliggande områden;

- verka för kommunikation mellan forskare, beslutsfattare, massmedia och allmänhet;

- uppmärksamma aktuella frågor inom radioekologi;

- sprida information via föreningens hemsida.

 

SÄTE

2§. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 

MEDLEMSKAP

3§. Person som stödjer föreningens syfte enligt 1§ kan bli medlem efter ansö-kan och genom rekommendation av någon medlem. Medlemskap beviljas av styrelsen.

 

VERKSAMHETSÅR

4§. Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

 

MEDLEMSMÖTEN

5§. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte äger rum sen-ast under april månad. Övriga medlemsmöten sammankallas av styrelsen på eget initiativ eller om minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär ett medlemsmöte. Kallelse till årsmöte och medlemsmöte skall utsändas till med-lemmarna minst två veckor före mötet.

6§. Beslut på medlemsmöten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstläge har sittande ordförande utslagsröst.

7§. Vid årsmöte behandlas årsberättelse, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen bör lägga fram en verksamhetsplan för det kommande året. Årsmötet beslutar om medlemsavgift.

8§. Vid årsmötet väljs en styrelse om fem personer. Årsmötet utser ordförande för en tid av två år. Övriga styrelsemedlemmar väljs för två år växelvis, så att varje år väljs två ledamöter. Årsmötet utser en revisor och en revisorsuppleant samt två personer till valberedning, varav en är sammankallande.

9§. Beslut om stadgeändringar kan bara tas av årsmöte.

 

STYRELSEN

10§. Styrelsen ska planera och leda verksamheten för Svensk Förening för Ra-dioekologi enligt syfte och medlemsmötes beslut. Styrelsen ansvarar för före-ningens hemsida och sprider sin information om möjligt genom föreningens hemsida och e-post till föreningens medlemmar.

11§. Vid styrelsemöten skall enkel majoritet gälla. Minst tre ledamöter skall vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Vid lika röstläge har ordförande utslagsröst. Styrelsen skall protokollföra sina möten. Styrelsen skall arkivera protokoll och hålla dem tillgängliga för medlemmarna. Årsmötespro-tokollen ska finnas öppna på föreningens hemsida.

12§. Styrelsen arvoderas ej om inte särskilda skäl föreligger.

13§. Avgår någon ur styrelsen före mandatperiodens utgång bör komplette-ringsval göras.

 

UTESLUTNING

14§. Medlem som avsevärt skadar Svensk Förening för Radioekologi genom att verka i strid med dess syfte kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte.

 

UPPLÖSNING

15§. Föreningen kan upplösas av medlemsmöte om två tredjedelar av de när-varande medlemmarna så begär. Vid upplösning överförs föreningens till-gångar till Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) forskningsfond för att användas till radioekologisk forskning.

 

Comments