Stadgar

Stadgar antagna den 26 april 2001. 
Reviderade 29 april 2003 samt 15 mars 2005 (finns som fil här)
 
STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR RADIOEKOLOGI 
  
SYFTE 
1§. Svensk Förening för Radioekologi är en fristående ideell sammanslutning som vill verka för ökad spridning av kunskap om ämnet radioekologi. Föreningens medlemmar skall utgöra ett kontaktnät för dem som arbetar med och har intresse för radioekologiska frågor. 
Föreningens mål är att 
- främja forskning samt nationellt och internationellt samarbete inom radioekologi och närliggande områden 
- verka för kommunikation mellan forskare, beslutsfattare, massmedia och allmänhet 
- uppmärksamma aktuella frågor inom radioekologi 
- sprida information via föreningens hemsida 
  
SÄTE 
2§. Föreningens har sitt säte Uppsala 
  
MEDLEMSKAP 
3§. Person som stödjer föreningens syfte enligt 1§ kan bli medlem efter ansökan och genom rekommendation av någon medlem. Medlemskap beviljas av styrelsen. 
  
VERKSAMHETSÅR 
4§. Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår. 
  
MEDLEMSMÖTEN 
5§. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte äger rum senast under april månad. Övriga medlemsmöten sammankallas av styrelsen på eget initiativ eller om minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär ett medlemsmöte. Kallelse till årsmöte och medlemsmöte skall utsändas till medlemmarna minst två veckor före mötet. 
6§. Beslut på medlemsmöten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstläge har sittande ordförande utslagsröst. 
7§. Vid årsmöte behandlas årsberättelse, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen.Styrelsen bör lägga fram en verksamhetsplan för det kommande året. Årsmötet beslutar om medlemsavgift. 
8§. Vid årsmötet väljs en styrelse om fem personer. Årsmötet utser ordförande för en tid av två år. Övriga styrelsemedlemmar väljs för två år växelvis, så att varje år väljs två ledamöter. Årsmötet utser en revisor och en revisorsuppleant samt två personer till valberedning, varav en är sammankallande. 
9§. Beslut om stadgeändringar kan bara tas av årsmöte. 
  
STYRELSEN 
10§. Styrelsen ska planera och leda verksamheten för Svensk Förening för Radioekologi enligt syfte och medlemsmötes beslut. Styrelsen ansvarar för föreningens hemsida och sprider sin information om möjligt genom föreningens hemsida. 
11§. Vid styrelsemöten skall enkel majoritet gälla. Minst tre ledamöter skall vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Vid lika röstläge har ordförande utslagsröst. Styrelsen skall protokollföra sina möten. Styrelsen skall arkivera protokoll och hålla dem tillgängliga för medlemmarna. 
12§. Styrelsen arvoderas ej om inte särskilda skäl föreligger. 
13§. Avgår någon ur styrelsen före mandatperiodens utgång bör kompletteringsval göras. 
  
UTESLUTNING 
14§. Medlem som avsevärt skadar Svensk förening för radioekologi genom att verka i strid med dess syfte kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte. 
  
UPPLÖSNING 
15§. Föreningen kan upplösas av medlemsmöte om två tredjedelar av de närvarande medlemmarna så begär. Vid upplösning överförs föreningens tillgångar till SSIs forskningfond för att användas till radioekologisk forskning
Comments